Nasza Kancelaria Patentowa, prowadzona jest w formie spółki cywilnej, dwóch rzeczników patentowych Teresy Królicy i Agnieszki Suskiewicz. Teresa Królica uzyskała uprawnienia rzecznika patentowego w dniu 14 grudnia 1988 r. i od tej daty świadczy usługi z zakresu własności przemysłowej.

Kancelaria Rzecznika Patentowego została założona w 1994 r. Kancelaria Patentowa jako spółka funkcjonuje od lutego 2004 r. Agnieszka Suskiewicz posiada uprawnienia rzecznika patentowego i radcy prawnego.

W ramach świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej nasza Kancelaria proponuje Państwu oprócz pomocy prawnej w sprawach związanych ze zgłaszaniem do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych wyrobów oraz ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, dodatkowo koordynację i kierowanie przyjmowania i promowania projektów racjonalizatorskich, wynalazków i innowacji, konsultacji i porad udzielanych z zakresu prawa własności przemysłowej, prowadzenie zleconych badań patentowych (w szczególności stanu techniki, czystości patentowej, nowości patentowej), pomoc świadczoną przedsiębiorcom w przedmiocie opracowywania zgłoszeń do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz przed unijnym Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante w Hiszpanii (OHIM), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), opracowywanie planów wdrażania innowacji, opracowania umów licencyjnych oraz wszelkich umów dotyczących własności przemysłowej.

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się:

  • zgłaszaniu i ochronie znaków towarowych krajowych i wspólnotowych;
  • w procesach o naruszenie praw wyłącznych (np. praw ochronnych na znaki towarowe, wynalazków);
  • w procesach związanych z nieuczciwą konkurencją;
  • w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym w RP;
  • w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach własności;
  • w sporach dotyczących domen internetowych;
  • w pomocy prawnej w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych;
  • w przygotowywaniu umów dotyczących praw własności przemysłowej, ich negocjacjach.

 

Zgodnie z zasadami Etyki Rzecznika Patentowego oświadczamy i zapewniamy, iż wszelkie informacje, jakie pozyskamy w związku ze świadczeniem usług stanowią tajemnicę zawodową.

Kancelaria Patentowa
Królica & Suskiewicz s.c.
ul. Zajączka 11 lok. 1
42 – 200 Częstochowa
tel. 0 34 366 56 29, 0 512 270 602